Legal Aid

Välimiesmenettely

Lain tarjoama vaihtoehto käräjöinnille

Välimiesmenettelystä on säädetty lailla. Asianosaiset saavat jättää yksityisoikeudellisen kysymyksen, jossa sovinto on sallittu välimiehen ratkaistavaksi tuomioistuimien sijaan. Tuomiolla on sama oikeusvaikutus kuin tuomioistuimien lainvoimaisella tuomiolla, jos osapuolet niin haluavat.

(Laki välimiesmenettelystä  23.10.1992/967).

2§ Yksityisoikeudellinen riitakysymys, josta voidaan tehdä sovinto, saadaan määrätä asianosaisten välisin sopimuksin välimiesten lopullisesti ratkaistavaksi. Samalla tavoin ratkaistavaksi voidaan määrätä myös sopimuksessa ilmaistusta oikeussuhteesta vastaisuudessa aiheutuvat mainitunlaiset riitakysymykset, jollei laissa ole toisin säädetty.

Välimiestuomio on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. Välimiesmenettely on aina salaista ja siihen osallistuvat vain asianosaiset. 


Suuret yritykset käyttävät tavallisesti kaupakamarien tarjoamia välimiespalveluita.Yritykset harvoin haluavat julkisesti riidellä sopimuksista saati paljastaa niiden sisältöä julkisuuteen. 

Asunto-osakeyhtiöriidoissa, PK-yritysten keskuudessa tai ositukseen liittyvissa riidoissa välimiesmenettelyn käyttö ei ole kovin tavallista. Käräjöinti on tuottavaa lakifirmoille, mikä selittää vähäistä markkinointia.